История

Браншова Асоциация Полимери (БАП) е сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г.

На международно ниво…

БАП участва активно в работата на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Европейската Асоциация на производителите на полимери, в която членуват национално представените асоциации на Италия, Хърватска, Кипър, Гърция, Малта, Турция и Румъния. По време на редовно провеждащите се срещи на Борда се представят обобщени данни за икономическото състояние на бранша, актуалните приоритетни теми за бранша, които се нуждаят от лобиране на европейско ниво чрез PlasticsEurope, актуални въпроси свързани с управлението на отпадъци в Европа, стратегията нулев отпадък на сметищата до 2020 г., предстоящи събития.

Освен престиж, партньорството с PlasticsEurope задължава БАП да представлява полимерния бранш на България и да отстоява позиция, която отразява балансирано интересите на различните секторни групи в бранша и на първо място на преработвателите и търговците на полимери.

На национално ниво…

БАП е единственото сдружение на територията на страната ни, представляващо производители на полимерни изделия, търговци и рециклатори.

Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство за пластмасопреработващата промишленост и като защитава интереса на бизнеса сътрудничи на българските институции при изготвянето на нормативната уредба в страната.

Общите цели на дейността ни включват запознаване на българските предприятия от полимерната индустрия (най-често това са МСП) със законодателството и стандартите на ЕС, свързани пряко със сферата на дейността им. Предприятията преработватели на пластмаси са с постоянно опетнявана репутация, че произведените от тях продукти са опасни за човешкото здраве и околната среда. Въпреки, че тъкмо продуктите от пластмаси са подложени на най-рестриктивни мерки за контрол. Парадоксално тези мерки предизвикват безпокойство сред крайните потребители и силно отслабват позицията на производителите на полимерни изделия на пазара. Следователно предприятията се намират в ситуация, в която колкото повече трябва да се придържат към новите законодателни мерки, толкова повече трябва да инвестират във възстановяване на доверието на потребителя и подобряване на конкурентната им позиция и растеж на пазара. Фирмите от бранша се нуждаят от представляваща интересите им организация, която да е способна да извършва услуги и дейности, които напълно да удовлетворяват нуждите им от актуална и изчерпателна информация, да съдейства за положителния облик на индустрията, която тя представя пред местните органи на властта с цел заздравяване на конкурентната позиция на предприятията на пазара и повишаване на продажбите им в ЕС.

Дейности

БАП осъществява комплекс от комуникационни дейности, използвани за утвърждаване на имиджа на фирмите и на продуктите им, както и за подпомагане представянето на нови продукти на фирмите на пазара.

БАП е гласът на пластмасопреработвателната индустрия пред медиите и широката общественост – граждани, професионалисти и млади хора. Мисията ни е да информираме и научим младите хора да опазват и съхраняват околната среда, да предприемат действия за рационално използване на енергийните ресурси и опазване на климата.

Постижения на БАП

■ ■ ■

1. БАП заема неутрална и балансирана позиция пред отговорните институции, фирмите, партньорите си, медиите и обществото

2. Има създадена екипност в работата на БАП

3. Управлението на БАП е устойчиво и финансово балансирано

4. Бързо и своевременно реагираме в ситуации свързани с дейности по защита на бизнеса

5. БАП е партньор на Средиземноморският борд на PlasticsEurope

6. БАП създаде дългосрочни сътрудничества с експерти от държавните структури

7. БАП има сключени меморандуми за сътрудничество с университети и научни институти

8. Нашите събития се отразяват във водещи български медии

9. Успяваме да договаряме преференциални условия и цени за фирмите изложители и групови посещения

10. Възможности за обучение на кадри на бизнеса в професионални училища в Турция и Италия за заемане на длъжност „технолог-инженер”.

Цели

Основни цели на асоциацията са:

 • да представлява и защитава интересите на фирмите от бранша;
 • да работи за утвърждаване на коректни и равноправни взаимоотношения на пазара;
 • да промотира положителния имидж и ползите от употребата на изделията от пластмаси;
 • да следи и участва активно в промените на българското и европейското законодателство, свързано с потреблението и преработката на полимери;
 • да консултира фирмите и решава проблемите, свързани с прилагането на българското и европейското законодателство;
 • да работи за повишаване конкурентоспособността на членовете си.

Осъществяваме целите си като:

 • изграждаме и поддържаме добра комуникация с държавни и неправителствени институции;
 • действаме проактивно;
 • участваме в проекти, търговски и технически изложения, конференции;
 • лобираме на местно и европейски ниво;
 • разчитаме на доказани професионалисти от различни области.