На 15 октомври се проведе Конференция на тема “Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“. В събитието ще участваха министър-председателя на Република България – Стефан Янев, изпълнителния вицепрезидент на ЕК – Франс Тимерманс и комисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел.

 

В сесията „ Умни градове и кръгова икономика“ взе участие г-жа Цветанка Тодорова, Председател на УС на БАП.

 

Г-жа Тодорова сподели с аудиторията амбицията на БАП за изграждане на Платформа за отпадъци от пластмаси и рециклирани полимери, с която да се затвори веригата на стойността. Европейското законодателство в областта на околната среда и конкретно законодателните решения, които засягат пластмасите, наложи поставянето на изключително амбициозни цели пред обществото, каза г-жа Тодорова и подчерта: всички пластмасови опаковки до 2030 г. трябва бъдат годни за повторна употреба, тоест за кръгова икономика. Дори се поставя амбициозната цел за рециклирано съдържание до 30%, добави тя.

 

 

Каква е целта на платформата

 

Намерението е платформата да съдържа обменна информация за количествата отпадъци по видове и потоци, количества и области за приложение. Платформата, която ще е в електронен вид, ще е същевременно и борса за суровини – за всякакви видове отпадъци от пластмаса – от промишлеността, технологични, битови – борса за рециклирани материали от различни видове и с различно качество с възможност за проследяване на техния произход. Това ще е една платформа B2B, която ще даде възможност за нова употреба на рециклирани материали, за стандартизиране на различните видове материали, най-вече за контакт с храни – но основната цел е постигане на кръговост на ресурсите.

 

Г-жа Тодорова отбеляза, че БАП  сътрудничи с “Лукойл Нефтохим” за изграждане на пилотна инсталация за химическо рециклиране на полиетилен и полипропилен. Според нея реализирането на проекта не е възможно без някаква форма на публично-частно партньорство, тъй като става дума за иновативна технология, която изисква съществено финансиране, но в крайна сметка ще доведе до изпълнение на целите за утвърждаване на кръгова икономика.

 

 

Полимерите и разделното събиране на отпадъци

 

Торби от биополимери, компостируеми, биха могли да изпълнят своята роля така че разделното събиране на биоотпадъците при източника – домакинствата и заведенията за обществено хранене, да се случи по възможно най-добрия начин, каза г-жа Тодорова. В крайна сметка това ще доведе до осигуряване на чисти отпадъчни потоци и увеличаване на количеството рециклирани материали и на икономия на ресурси в процеса на рециклирането, включително на вода и енергия. Всъщност използването на биоразградимите и компостируеми торби гарантира и качеството на компоста.

 

 

Екодизайнът на продуктите

 

Съществена задача е да се работи върху дизайн, който да гарантира, че пластмасовите продукти ще са годни за повторна употреба – че ще могат да се рециклират механично или химически. Възможността за механично рециклиране се гарантира от това продуктът да бъде проектиран и изпълнен по възможност с монокомпонентен материал, тъй като когато се състои от повече от един вид полимер, той по-трудно се рециклира, а в някои случаи е невъзможно. Такъв е случаят с композитните опаковки – кутиите със сокове, които се изгарят.

 

 

Един успешен пример

 

Една от фирмите, член на асоциацията, от няколко години разработва и тази година въведе в експлоатация изцяло нов иновативен продукт – полиетиленов филм (фолио – BOPE) – 100% рециклируем, който дава възможност да се разработят различни видове опаковки – те на свой ред 100% рециклируеми и почти 50% по-леки от съществуващите. Използването им ще намали въглеродния отпечатък на продуктите и ще изпълнява целите на кръговата икономика.

 

В края на изказването си г-жа Тодорова обърна внимание на голямата енергоемкост на процеса по рециклирането. Във връзка с това тя призова институциите да обърнат внимание на отрасъла, защото повишаването на цените на енергията влияе както на конкурентоспособността, така и на продуктите и в крайна сметка – на потребителите.

 

 

Тук можете да видите цялата презентация.