В рамките на проекта  „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението” с номер BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01.

 

Проектът е с финансовата подкрепа на ОП „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, експерти от Браншова асоциация полимери осъществиха презентация в 53 ОУ “Николай Хрелков”, Горна баня и запознаха ученици и учители с Кръговата икономика, възможности за рециклиране в училище и повторната употреба на материали.

 

Учениците от 6 и 7 клас зададоха много въпроси и с интерес обсъдиха с какво те  самите, техните семейства и съученици могат да допринесат за опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците и повторното използване на суровините и материалите от пластмаса.