По инициатива на евродепутата Андрей Слабаков в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на 27.08.2019 г. беше проведена среща между заместник-министър Николай Кънчев и представители на Браншова асоциация полимери (БАП). Основната тема беше транспониране на приетата Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент от 5 юни 2019 година, относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба върху околната среда.

 

По време на дискусията Цветанка Тодорова – Председател на УС на БАП подчерта, че БАП настоява сроковете за транспониране на Директивата да бъдат във възможно най-облекчен вариант за полимерния бранш, за да имат възможност преработвателите на пластмаси да се пренастроят, като обърна внимание на: наложителната промяна на законодателната база и изграждането на достатъчно на брой съоръжения за компостиране отпадъците от изделия за еднократна употреба от биоразградими полимери, методите за отчитане изпълнението на целите на Директивата, разпределянето на средствата от разширена отговорност на производителя, методи за сертифициране на биоразградими и рециклируеми материали и продукти, доказването на процентното съдържание и качеството на рециклат, като настоя за участие на БАП в работната група към МОСВ.

 

Денчо Денев („Новиз“ АД, Пловдив), предложи гратисен период на изделията от забранителния списък и обърна особено внимание върху липсата на контрол при продажбата на продукти от полимери.

 

Румен Иванов (“ЖУ-БГ” ЕООД, Габрово) говори за огромните загуби, които ще понесат българските производители и постави въпрос как ще бъдат компенсирани.

 

Теодора Желязкова („АТЕ ПЛАСТ“ ООД, Стара Загора) подчерта необходимостта от диалог между МОСВ и БАП и заяви, че е необходимо големите търговски вериги също да бъдат привлечени към дебата.

 

Заместник-министър Николай Кънчев поиска конкретни предложения и покани БАП да участва в дейността на работната група към МОСВ. Той подчерта, че в много скоро време предстоят сериозни законодателни промени във връзка с европейската Директива. Обясни, че поради очакваните загуби, е предложено българските производители да получат безлихвени кредити.

 

На свой ред, евродепутатът Андрей Слабаков наблегна на необходимостта от информационна кампания за разделно събиране на отпадъците от пластмаси. Той обясни, че е започнал проучването на европейски фондове и програми, които евентуално биха подпомогнали българските производители.