Европейският парламент прие преговорната си позиция относно Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), предложен миналата година от Европейската комисия. За съжаление в пленарната сесия бяха приети много изменения на първоначалния доклад на Комисията по околна среда, които отделят пластмасовите опаковки от останалите видове опаковки.

 

Пластамсопреработвателните компании в България и Европа  са разочаровани от необоснованите мерки, насочени специално срещу пластмасите, които се основават предимно на емоционални мотиви. Някои примери за такова емоционално мотивирано гласуване са специалните цели за намаляване на определени пластмасови опаковки, изключения за композитни опаковки от квотите за използване на рециклирани материали и забраната на стреч фолио за еднократна употреба и др.

 

Поставените амбициозни цели за влагане на рециклирано съдържание трудно ще бъдат осъществени през следващите години. Предложените цели се основават на предположението за дадена постоянна наличност на висококачествени рециклирани суровини, които доказано липсват днес. Линейните системи за управление на отпадъците в много държави-членки с все още открити депа и субсидирано изгаряне от години блокират необходимите допълнителни инвестиции във висококачествена инфраструктура и високотехнологични системи за събиране, сортиране и рециклиране.

 

Липсата на рационална подкрепа за индустрията за преработка и рециклиране на пластмаси, която работи за подобряване на устойчивостта, рециклируемостта, кръговостта, както и върху подобрените характеристики на предлаганите от нея опаковки, е пропусната възможност. Трябва да се обърне внимание на теми, като увеличение на хранителните отпадъци, като директно последствие, тъй като не са преценени добре квотите за повторна употреба на опаковки и др. Затова според нас гласуваните промени няма да доведат до желаните от европейския парламент екологични цели.

 

Нещо повече, не е разгледано как да се постигнат амбициозните цели за рециклирано съдържание  и това ще създаде допълнителни затруднения пред изпълнението на целите през следващите години. Предложените цели са основани на преценка за дадено осигурено количество рециклиран материал с високо качество, което доказано не достига и сега.

 

Практически решения като системи, базирани на кредити и ясни изключения, трябва да бъдат включени в окончателната версия на Регламента, за да се позволи на индустрията за преработка и рециклиране на пластмаси, съставена предимно от МСП, и техните клиенти и партньори, ефективно да подкрепят пазара на висококачествени рециклирани материали, което да доведе до естествен ръст в наличните количества.

 

Допълнителни опасения идват от забраната за опаковки, попадащи в клас на рециклиране Д или по-нисък, което може да повлияе негативно на бъдещите иновации и ще има непредвидими въздействия върху много видове опаковки, които вече се  рециклират в големи количества. Възможността държавите-членки да приемат по-строги национални мерки в крайна сметка подкопава хармонизиращия дух на Регламента и рискува да създаде ефекта на мозайка, на който сме свидетели и днес в страните членки на ЕС.

 

Наред с това, приветстваме и положителните изменения – по-специално изключването на опасни товари от обхвата на регламента, различните изключения при задълженията за повторна употреба и възможността за доказване на високи нива на рециклируемост за формати на опаковки съгласно приложение V.

 

Надяваме се, Съвета на европейския съюз да е по-близко до реалната действителност и да се вземат под внимание притесненията ни, за  да се изработи регулаторна рамка за бъдещи устойчиви опаковки.

 

Междувременно продължаваме да сме отворени за стратегически диалог, основан на факти.