Новини

На 20 септември 2019 г. в Брюксел Алиансът за кръгова употреба на пластмасите прие декларация, в която е се посочват начините, по които Алиансът ще постигне целта – до 2025 г. десет милиона тона рециклирани пластмаси ежегодно да се използват за производството на нови продукти в Европа.

 

Целта беше определена от Европейската комисия през 2018 г. в приетата от нея „Стратегия за пластмасите“ като част от усилията за насърчаване на рециклирането на пластмаси в Европа.

 

По време на събитието Александър Данжис, изпълнителен директор на EuPC, подписа декларацията от името на Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси. EuPC е една от многото заинтересовани страни, които се обединиха в Алианса за кръгова употреба на пластмасите, подкрепен от Европейската комисия.

 

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизиращи органи, научноизследователски организации и местни и национални органи, е заложена целта за 10 милиона тона рециклирани пластмаси и се призовава за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в природата и към нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени конкретни действия за постигане на целта, включително

 • подобряване на проектните решения на пластмасовите изделия, така че да бъдат годни за рециклиране и използване на повече рециклирани пластмаси;
 • идентифициране на местата с неоползотворен потенциал за по-активно събиране, сортиране и рециклиране на пластмасови отпадъци в целия ЕС и на тези с недостиг на инвестиции;
 • разработване на програма за научноизследователска и развойна дейност в областта на кръговата употреба на пластмасите;
 • изграждане на прозрачна и надеждна система за следене на потоците пластмасови отпадъци в ЕС.

Всички организации, компании и публични органи, които желаят да допринесат за изпълнение на ангажиментите на съюза, могат да подпишат декларацията. Повече информация можете да намерите тук. Декларацията може да намерите тук.

Sreshta MOSV_BAP

По инициатива на евродепутата Андрей Слабаков в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на 27.08.2019 г. беше проведена среща между заместник-министър Николай Кънчев и представители на Браншова асоциация полимери (БАП). Основната тема беше транспониране на приетата Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент от 5 юни 2019 година, относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба върху околната среда.

 

По време на дискусията Цветанка Тодорова – Председател на УС на БАП подчерта, че БАП настоява сроковете за транспониране на Директивата да бъдат във възможно най-облекчен вариант за полимерния бранш, за да имат възможност преработвателите на пластмаси да се пренастроят, като обърна внимание на: наложителната промяна на законодателната база и изграждането на достатъчно на брой съоръжения за компостиране отпадъците от изделия за еднократна употреба от биоразградими полимери, методите за отчитане изпълнението на целите на Директивата, разпределянето на средствата от разширена отговорност на производителя, методи за сертифициране на биоразградими и рециклируеми материали и продукти, доказването на процентното съдържание и качеството на рециклат, като настоя за участие на БАП в работната група към МОСВ.

 

Денчо Денев („Новиз“ АД, Пловдив), предложи гратисен период на изделията от забранителния списък и обърна особено внимание върху липсата на контрол при продажбата на продукти от полимери.

 

Румен Иванов (“ЖУ-БГ” ЕООД, Габрово) говори за огромните загуби, които ще понесат българските производители и постави въпрос как ще бъдат компенсирани.

 

Теодора Желязкова („АТЕ ПЛАСТ“ ООД, Стара Загора) подчерта необходимостта от диалог между МОСВ и БАП и заяви, че е необходимо големите търговски вериги също да бъдат привлечени към дебата.

 

Заместник-министър Николай Кънчев поиска конкретни предложения и покани БАП да участва в дейността на работната група към МОСВ. Той подчерта, че в много скоро време предстоят сериозни законодателни промени във връзка с европейската Директива. Обясни, че поради очакваните загуби, е предложено българските производители да получат безлихвени кредити.

 

На свой ред, евродепутатът Андрей Слабаков наблегна на необходимостта от информационна кампания за разделно събиране на отпадъците от пластмаси. Той обясни, че е започнал проучването на европейски фондове и програми, които евентуално биха подпомогнали българските производители.

Българско знаме слято с Европейския флаг

На 17 август 2019 се проведе среща на представители на БАП с евродепутата Андрей Слабаков, на която беше обсъдено въздействието върху бранша на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

 

Г-н Слабаков се ангажира да съдейства за осъществяване на диалог между МОСВ и БАП относно транспонирането и прилагането  на Директивата в България, на която да бъдат обсъдени очакваните неблагоприятни последици за бранш полимери и възможностите за тяхното преодоляване.

 

Meeting with Andrei Slabakov

European union

На 4 и 5 юли 2019 в Хелзинки ще се проведе среща между министрите от ЕС, които отговарят за конкурентоспособността. Въпреки че се очаква назначаването на специален заместник-председател за промишлеността, полимерната индустрия в Европа остава обединена в един Съвместен призив към държавните и правителствени ръководители.

 

Браншова Асоциация Полимери подкрепя тази обединена инициатива, подписвайки съвместния документ за поставянето на индустрията в основата на бъдещето на ЕС с призив към държавните и правителствени ръководители за:

 • Настояване следващата Европейска комисия да избере индустрията като основен приоритет на своята петгодишна работна програма и да назначи специален заместник-председател за промишлеността;
 • Иизискване от следващата Европейска комисия бързо да представи амбициозна дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която да включва ясни показатели и управление;
 • Всяка година на пролетното заседание на Европейския съвет да се направи преглед на напредъка в прилагането на тази промишлена стратегия на ЕС и да се предоставят политически насоки за насърчаване на европейската конкурентоспособност.

 

С подписването на този документ БАП заедно с останалите организация от полимерни бранш разчитат на проактивното и координирано ръководство, за да се гарантира, че Европа ще остане център като водеща, интелигентна, новаторска и устойчива индустрия, която е от полза за всички европейци и бъдещите поколения.

 

С целия документ може да се запознаете тук: Съвместен призив към държавните и правителствени ръководители

Кръгова икномика

На 27 март 2019 Европейският парламент прие окончателния текст на проекта за Директива относно намаляване употребата на някои видове пластмасови изделия по време на пленарната си сесия без по-нататъшни промени в текста. Окончателният вариант на директивата бе договорен по време на тристранните преговори между Парламента и Съвета преди Коледа миналата година и в последствие бе одобрен от Комитета по околна среда през януари 2019 г.

 

Преди гласуването депутатите са обсъдили своите позиции, като мнозинството е приветствало инициативата на Европейската комисия и настоява да продължат да работят в областта на пластмасите – от микро- и нанопластмаси до ендокринни дисруптори в опаковките. Въпреки това някои членове на ЕП споделят притесненията си относно скоростта на законодателния процес, загубите на работни места и опасността от подобни недалновидни политики, които не вземат предвид други материали за еднократна употреба, алтернативи и общата липса на правоприлагане от държавите-членки.

 

Директивата е одобрена от голямо мнозинство от членовете на ЕП с 560 гласа “за”, 35 “против” и 28 “въздържали се”. Безспорно е, че Европейският парламент одобрява предложението и разширяването на обхвата, както беше договорено по-рано тази година. Този резултат не е изненадващ, тъй като още от ранните му етапи много политици виждат подобна тема като пропуск към следващия законодателен цикъл.

 

Директивата относно ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба, гласувана от Европейския парламент, има за цел да се бори с отпадъците, попадащи в морските басейни чрез набор от амбициозни мерки:

 

 • Забрана за избрани продукти за еднократна употреба, изработени от пластмаси, за които съществуват алтернативи на пазара: прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки, клечки за уши, пръчки за балони, както и чаши, контейнери за храна и напитки, направени от експандиран полистирен (EPS) и върху всички продукти, изработени от оксо-разградимr пластмаси.
 • Мерки за намаляване на потреблението на опаковки за хранителни продукти и чаши за напитки, изработени от пластмаси, и специфично маркиране и етикетиране на определени продукти.
 • Разширени схеми за отговорност на производителите, покриващи разходите за почистване на отпадъци, прилагани към продукти като филтри за тютюн и риболовни съоръжения.
 • Цел за 90% разделно събиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (77% до 2025 г.) и въвеждането на проектни изисквания за прикрепяне на капачки към бутилки, както и целта да се включат 25% рециклиран материал в бутилки от ПЕТ от 2025 г. и 30% от 2030 г. във всички пластмасови бутилки.

 

Plastics strategy

На срещата присъстваха и заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс и комисарят по околната среда Кармену Вела. Първият е силен поддръжник на предложението от самото начало и заяви, че фокусът върху пластмасите ще продължи и занапред. Предвид одобрението от мнозинството на Парламента се очаква предложението да бъде прието от следващата Комисия и Съвет.

 

Въпреки че Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси (EuPC) признава необходимостта от чиста околна среда и морски басейни, същевременно смята, че този законодателен акт и текстът са погрешни, както по отношение на качеството, така и по отношение на процедурните стъпки за ускоряване на общия законодателен процес.

 

За съжаление се прие такъв регулаторен акт, който дискриминира материал, който има жизнено важна роля в решаването на настоящите предизвикателства пред обществото в световен мащаб през следващите десетилетия. Това решение ще има директно негативно влияние и загубата на хиляди работни места в цяла Европа. Чрез този вот се налага на страните-членки и гражданите как да живеят и да променят навиците си на потребление, без да се фокусира върху това, което е от ключово значение, а именно образованието и поведението за намаляване на замърсяването. Замърсяването ще продължи, но с различни продукти. За жалост не са извършени коректни оценки на въздействието или анализи на жизнения цикъл в следствие на извънредно кратките срокове, поради поетата от политиците от ЕС вълна за борба за така наречената „добра кауза“.

 

След одобрението на текста на директивата от Европейския парламент, Съветът ще приеме текста без обсъждания на бъдещо заседание. Както първоначално е планирано и препоръчано от Комисията, публикуването в Официален вестник на ЕС се очаква да се осъществи през април/май 2019 точно преди изборите за Европейски парламент.

Seminar_Polimeri

Браншова Асоциация Полимери организира и проведе двудневен семинар на тема “Процес и технологии за шприцване на пластмаси”. Семинарът се организира с чуждестранни лектори от Турската агенция EGE за консултантски и инженерни услуги. Обучението се проведе в периода 25-26 февруари 2019 в ДК „Борис Христов“, гр. Пловдив.

 

На обучението се включиха 21 представители от 8 фирми от бранша, като по-голямата част от участниците не бяха членове на БАП. Асоциацията отправи покана за участие в семинара и към фирми от бранша, които не членуват в БАП, но също изпитват затруднения при намирането на квалифицирани кадри и тяхното обучение. В двудневния семинар присъстваха представители на 5 фирми, които предвид удовлетворението от ползотворния семинар са заявили интереса си да се присъедният към Асоциацията, за да има възможност да участват и в други бъдещи семинари.

 

Техническият семинар бе разделен в два последователни дни на две нива в сферата на процесите и технологиите за шприцване на пластмаси.

 

През първия ден от обучението застъпени бяха темите: Избор на материали, Полимерна химия, Характеристика на полимерите и Условия при технологиите за шприцване.

 

Вторият ден от семинара бе посветен на теми, свързани с Настройки на машините за шприцване на пластмаси, Отстраняване на неизправности, Задаване на параметри и формулировки.

 

В края на ползотворното обучение на всички участници бяха връчени официални сертификат за участие в техническия семинар.

Seminar_Polimeri

 

Финали по дебати във Виена 2019

30 ученици на възраст между 15 и 19 години взеха участие в тазгодишния финал на Европейския конкурс за младежки дебати (EYDC) на тема “Живот, учение, работа и мобилност в умните градове на бъдещето: със или без пластмаси и нефтохимикали”, който се проведе на 8 октомври 2018 г. като част и от 52-та годишна среща на EPCA във Виена, състояла се в периода от 7 до 10 октомври 2018 г.

 

Въз основа на изключително успешните издания на Европейския младежки конкурс за дебати (EYDC, www.eydc.eu) през 2016 и 2017 Европейската нефтохимическа асоциация – EPCA и PlasticsEurope отново си партнират, организирайки серия от състезания по дебати за младежи в Европа. Тази година девет страни бяха домакини на Националните финали: Белгия/Холандия за съвместните финали “Бенелюкс”, България, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Великобритания.

 

Общо десетима от дебатиращите ученици спечелиха EYDC 2018, като на първо място бе ученичката от Франция – Мацуко Сано. Първите петима победители бяха поздравени от проф. Стивън Чу, носител на Нобелова награда за физика от 1997 г. и бивш министър на енергетиката на САЩ в кабинета на президента Обама, който беше почетен говорител на церемонията по закриването на 52-та годишна среща на Европейската нефтохимическа асоциация – EPCA във Виена, най-голямото събиране на световната нефтохимическа бизнес общност в Европа.

 

В състезанието по младежки дебати България беше представена от тримата финалисти от Националния финал по младежки дебати, състоял се в София на 18 май 2018 г. в Столична Община: Николай Бошнаков (91 Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов”), Яна Захариева (Гимназия “Увекинд”) и Исак Кантер (Немско училище към Немското посолство).

 

Те представиха своите виждания за “интелигентните градове на бъдещето” и ролята на пластмасите и нефтохимическите продукти, които чрез различни форми на практика могат да направят градовете и животът в тях по-добри за живот. Младите хора се представиха на изключително високо ниво демонстрирайки не само умения в дебатите, но също  задълбочено мислене и интересни обществени позиции.    

 

EPCA и PlasticsEurope имат за цел да направят науката и технологиите по-ясни, достъпни и пряко свързани с ежедневието на участниците в дискусиите. Европейски младежки конкурс за дебати – EYDC е многостранна образователна инициатива, която има за цел да даде на младите хора уникална възможност да придобият нови умения, изразявайки себе си по убедителен начин на теми, свързани с индустрията; същевременно полимерната индустрия има възможността да изгради връзка с новото поколение, изслушвайки и научавайки техните възгледи.