Институтът по полимери при БАН (ИП-БАН) е член на Браншова Асоциация Полимери. Той е постоянно научно звено в рамките на тематично направление „Нанонауки, нови материали и технологии” на Българска академия на науките. ИП-БАН е водещ център за България в областта на полимерната наука, като в дейността му се включват фундаментални и приложни изследвания, и експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали“. Още от основаването си през 1990 г. Институтът целенасочено се стреми към утвърждаване като център за върхови постижения и интегриране в европейското изследователско пространство.

 

Мисията на Института по полимери е да извършва научни изследвания и обучение в областта на високомолекулните съединения, които съответстват на развитието и приложението на полимерите и полимерните материали. Изследователската политика на ИП е в унисон с приоритетите на Европейския съюз за развитието на икономика,основаващa се на знанията. Институтът успешно осъществява модела на образование и натрупване на знания посредством научни изследвания, превръщайки ги в нови технологии и продукти, отговарящи на изискванията на обществото.