В сегашния си вид катедрата съществува от 2000 г., когато се обединяват съществуващите дотогава самостоятелно катедри “Технология на каучука” и “Технология на пластмасите”.

 

Специалността „Полимерно инженерство“ осигурява цялостно инженерно обучение с практическа насоченост към синтез и преработване на полимери и биополимери, „зелени“ = полимери, получаване на декоративни и защитни покрития, лакове, гел лакове и бои, намиращи широко приложение в бита, автомобилостроенето, медицинското оборудване, фармацията, парфюмерията и козметика. Придобиват се знания и умения в технологията на пластмаси и каучук, дизайн на пластмасови изделия
и методи за анализ и изпитване на полимери.

 

Обучението на студентите в бакалавърската степен на специалността “Полимерно инженерство”, която е единствена за страната, дава познания в областта на синтез на полимери, технологията и преработването на пластмасите, технологията на филмообразуващите вещества, както и в областта на природните и синтетични еластомери.

 

Обучението в катедрата в степента “магистър” се провежда в 3 специалности: “Полимерно инженерство“, “Еластични омрежени полимери” и „Рециклиране на полимери“.

 

В катедра „Полимерно инженерство“ се подготвят и докторанти в следните научни специалности: “Химия на високомолекулните съединения“, “Технология на каучук и гума”, “Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти“, “Химична технология на лакобояджийските материали и адхезиви” и “Технология на композитните материали”.

 

3авършилите приложно ориентираните специалности на катедра „Полимерно инженерство” студенти се реализират успешно в научно-изследователски, търговско- икономически и производствени звена на полимерната промишленост, както в България, така и извън страната.

 

Катедра „Полимерно инженерство” има много постижения. Нейни възпитаници са 28 професори, 39 доценти. Над 170 докторанти са разработили u успешно защитили докторска дисертация, а понастоящем в катедрата се обучават нови 16 докторанти.

 

Обучени са повече от 2600 студенти, включително 27 чуждестранни.