EuPC получи официален отговор от ЕК на писмото, с което настоява за отлагане или удължаване на сроковете за  прилагане на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба с оглед на кризата с COVID -19.

 

В писмото си ЕК подчертава,  че макар напълно да споделя притесненията относно настоящата криза в здравеопазването и пагубното и  въздействие върху човешкото здраве и икономиката, не може това да стане причина за отлагането или отменянето на действието на  Директивата приета от държавите членки през юни миналата година.

 

По отношение на спецификите на Директивата, ЕК заявява следното:

 

  • Директивата не е срещу пластмасата като такава, а цели  справяне с неустойчивото използване на пластмасовите изделия за еднократна употреба и предотвратяване и намаляване на отрицателното им въздействие върху околната среда.

 

  • Член 11 от директивата гласи, че: „Мерките, които държавите-членки предприемат за транспониране и прилагане … на настоящата директива трябва да с в съответствие с настоящия Закон за храните на ЕС и да гарантират, че хигиената и безопасността на храните не са компрометирани. Държавите трябва да  насърчат използването на устойчиви алтернативи на пластмасовите изделия  за еднократна употреба когато е възможно, при материалите, предназначени за контакт с храни. “

 

Преди Комисията да представи предложението си, е  извършена оценка на въздействието и в Директива (ЕС) 2019/904 от 19 юни 2019 г. В тази оценка Комисията прави разлика между различните пластмасови изделия за еднократна употрреба в зависимост от наличието на устойчиви алтернативи.

 

Съгласно Директивата са въведени забрани за някои продукти за еднократна употреба направени от пластмаса, като чинии, прибори за хранене и сламки, с оглед съществуването на екологични алтернативи. Такива алтернативи могат да включват изделия от хартия, бамбук или дърво. Следователно алтернативите за използването на изделия за еднократна употреба остават опция, когато безопасността и хигиената на продуктите за многократна употреба не могат да бъдат гарантирани.

 

Комисията  взема под внимание направеното от EuPC позоваване на „много независими изследвания“, които показват, че пластмасата е най-подходящия  материал за гарантиране на хигиена, безопасност и запазване на храните, но счита че други изследвания показват, че вируси като Covid-19 може да останат стабилни върху пластмаса за няколко дни, което показва, че с пластмасата е възможно да се предават вирусни инфекции по време на употреба,  като с други материали.

 

Що се отнася до контейнерите за храни и чашите за напитки, оценката за въздействие не идентифицира лесно достъпни алтернативи  и поради тази причина тези артикули не са обхванати от забраните, но ще бъдат обект на мерките за намаляване на потреблението приети от държавите-членки, които могат да се състоят в редица подходи, включително поставяне на цели за намаляване на потреблението, икономически инструменти, насърчаване на алтернативи за многократна употреба или маркетингови ограничения, както е посочено в Директивата.

 

В заключение в писмото на ЕК се заявява, че Директивата трябва да бъде транспонирана и приложена в националните законодателства до 3 Юли 2021 г. т.е. забраните и ограниченията върху посочените продукти няма да влязат в действие преди юли догодина. Това ще даде  време за преход към устойчиви алтернативи, които не съдържат пластмаса или да се  популяризират версии за многократна употреба на пластмасовите изделия и затоа Комисията не е в състояние да отложи сроковете за изпълнение или да преразгледа мерките в Директивата, като премахване на забраните за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Това може да стане само чрез съответните законодателни процедури.