На 16 септември 2019 г. Plastic Europe, заедно с още 92 европейски асоциации, представляващи ключови европейски заинтересовани страни в областта на научните изследвания и иновациите, подписаха съвместно изявление, с което настоятелно призоваха институциите на ЕС да направят изследванията, развитието и иновациите (RD&I) приоритет в рамките на следващата финансова рамка 2021-2027 г.

 

Асоциациите настояват Съвета на ЕС да увеличи бюджета, отпуснат по програмата „Хоризонт Европа“, на поне 120 милиарда евро, от които поне 60% трябва да бъдат предназначени за стълба „Глобални предизвикателства и европейска индустриална конкурентоспособност“.

 

Европейската иновационна общност се ангажира активно да участва в конкретните процеси за успешното внедряване на „Хоризонт Европа“. Програмата обаче ще се нуждае от адекватен бюджет , който да отговаря на нивото на поставените цели. „Хоризонт Европа“ трябва да надгради успехите на „Хоризонт 2020“ и да увеличи направените до момента инвестиции, което ще доведе до:

  • Увеличаване на бъдещия растеж, заетостта и конкурентоспособността на Европа и създаването на до 100 000 работни места в сферата научноизследователската и развойна дейност между 2021-2027 г.,
  • Осигуряване мястото на Европа сред водещите в технологичната революция – докато международната конкуренция за иновативни решения ескалира, европейските разходи за НИРД остават сравнително ниски в сравнение със световните тенденции.
  • Разработването и внедряването на технологиите, които ще захранват европейския континент през 21ви век.

За да бъде осъществена тази цел, в рамките на „Хоризонт Европа“, трябва да се даде приоритет на трансграничните съвместни НИРД с наднационално, транс-европейско въздействие. Държавите-членки на ЕС трябва да разпределят бюджетен дял от поне 60% от общия бюджет на „Хоризонт Европа“ за втория стълб на програмата – „Глобални предизвикателства и европейска индустриална конкурентоспособност“, което ще е от огромно значение за:

  • Намаляване на риска и несигурността и стимулиране на бизнес инвестиции в Европа чрез демонстриране на подкрепата на ЕС за високо технологичните сектори.
  • Изграждане на дългосрочни партньорства, основани на доверие, което би гарантирало усвояването на нови технологии от страна на индустрията и създаването на иновативни решения, продукти и услуги, подобряването на благосъстоянието и качеството на живот на хората и повишаване на европейската конкурентоспособност.