Браншова асоциация полимери е партньор по проекта “Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението. “

 

Оперативна програма:  Опазване на околната среда и климатични промени.

 

Процедура: „Малка грантова схема кръгова икономика“.

 

Продължителност: 12 месеца; начало 10.09.1021

 

Бюджет: 318 340,61 лв., от които грант 304 082,48 лв. и собствен принос 14 258,13 лв.

 

Бенефициент на проекта: ПГТ „Пенчо Семов“, гр. Габрово

 

Партньори: 1. Фондация „Институт за културно наследство“  2. ПГТ „Д-р Петър Берон“, гр. Велико Търново 3. ПГОХХТ „Проф. Асен Златаров“, гр. Шумен  4. ПГТХТ „Никола Димов“, гр. Пирдоп  5.  Браншова асоциация полимери  6. CSR Innovative Solutions, Norway.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се разработят и проведат образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред четири професионални гимназии и местните общности в Габрово, В. Търново, Шумен, Пирдоп, чрез създаване на партньорство с Норвегия и трансфер на знания в областта на кръговата икономика.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  Да засили двустранното партньорство между страните донори и България и да подобри състоянието на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването в резултат на човешка дейност; ´да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия.

 

Тук можете да намерите подробна презентация на проекта.