Браншовата Асоциация Полимери е регистриран клъстер на пластмасопреработващите и рециклиращи компании в България, който включва и академични и изследователски организации в областта на полимерите. Клъстерът е категоризиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по процедура BG16RFOP002-2.009 “Развитие на клъстери в България” като “развиващ се”.

 

Нашият фокус е върху укрепването на сближаването, партньорството и сътрудничеството между компаниите в полимерния бранш и изследователските и академични институции.  Стремим към задълбочено разбиране на цялата верига на стойността на производството на полимери с оглед устойчиво развитие и икономическа ефективност и да допринесем за развитието на компаниите и запазване на заетостта, като предвидим промени и появата на нови технологии.

 

Работим за създаване на структура, в която членовете могат да работят заедно за създаване на полезни взаимодействия, внедряване на нови продукти и технологии, представяне на иновативни продуктови портфейли на местния и международния пазар и развитие на успешно сътрудничество,  чрез иреализиране на общи проекти.

 

Ние се стремим да:

  • създаване на комуникационна мрежа в индустрията (микрофирми, МСП, големи компании и групи), академични и обучаващи институции.
  • увеличаване на усилията за иновации, чрез обединен подход,
  • насърчаване и подкрепа на провеждането на съвместни изследвания и иновативни продуктови проекти.

 

Като клъстер нашата мисия е:

 

Осигуряване на техническа и професионална подкрепа за фирмите от полимерния бранш, чрез разпространение на качествена, техническа и специализирана информация, промоциране  и подпомагане на сътрудничеството между компании от сектора, с цел насърчаване на иновациите и подобрена конкурентоспособност и работа в мрежа.