Във връзка с изпълнение на дейност 2 по проект „Повишаване на oсведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ с № BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01., където БАП участва като партньор, бяха разработени 10 образователни програми свързани с кръговата икономика и рециклирането. Програмите са в съответствие с изискванията на Наредба 13 на МОН и са подходящи за включване в учебните планове на училищата.

 

Програмите са насочени към различни целеви групи:

Ученици от 5 – 7 клас:

  • Въведение в кръговата икономика.
  • Рециклиране.
  • Стоп на отпадъците.
  • Да направим училището по-,,зелено”.

 

Ученици от 8 – 10 клас:

  • Европейско измерение на кръговата икономика.
  • Политики на ЕС в областта на рециклирането и
  • Какво представлява опасният отпадък?
  • Професия в областта на кръговата икономика.

 

Учители:

  • Еко образование. Техники и игри за включване на екологичното образование C фокус кръгова икономика в педагогическия процес в училище.
  • Изготвяне и управление на Европейски проекти, подкрепящи екологични дейности и въвеждане на кръгова икономика в училище.

 

Кампании за популяризиране на образователните програми

 

Общо 12 кампании за популяризиране на разработените образователни програми бяха проведени в училища в районите на Габрово, Шумен, Велико Търново и Пирдоп.

 

Тук можете да разгледате информационния бюлетин с описанието на всички програми и дейности.