Наименование на проекта: “Green Opportunity”

 

Номер на проекта: 2021-2-BG01-KA210-YOU-000049427

 

Начална дата на проекта: 04.01.2024 г

 

Крайна дата на проекта: 30/06/2025

 

Продължителност на проекта: 15 месеца

 

Проект Генезис и партньорства:

Този проект е съвместно усилие между уважавани партньори: Браншова асоциация полимери, Get Involved Association от България, Udruga za savjetovanje MORE COACHING от Хърватия и Liofyllo Social Cooperative Enterprise от Гърция.

 

Цели и задачи:

 

В основата си „Зелени възможности – Редизайн на бъдещето“ има за цел да покаже ползите за околната среда от възприемането на принципите на кръговата икономика. Чрез предефиниране на парадигмите за производство и потребление, проектът се стреми да интегрира естествените екосистеми в нашето ежедневие, бизнеса и общностите, като същевременно намалява отпадъците. Чрез създаването на увлекателни анимирани видеоклипове и изчерпателен набор от инструменти за кръговата икономика, проектът се стреми да вдъхнови младите хора да предприемат действия, насърчавайки преминаването от модела на линейната икономика на „вземи-направи-изхвърли“.

 

Целеви групи:

 

Целевите групи на проекта обхващат разнообразен кръг от заинтересовани страни, ангажирани с устойчивостта:

– Обществени лидери, доброволци, младежки работници, обучители и учители

– Млади хора, нетърпеливи да подкрепят екологични инициативи

– НПО, насърчаващи неформалното и самостоятелното учене

– Млади хора от различни среди, включително такива, изправени пред социално-икономически предизвикателства

– Граждански организации и местни власти, застъпващи се за политики за опазване на околната среда

 

Дейности и очаквани резултати:

 

Проектът се развива чрез поредица от въздействащи дейности в партньорските страни:

 

– Първоначална транснационална проектна среща (Гърция): Създаване на основата за правилно управление на проекта, планиране на задачи, комуникационни стратегии, управление на риска и оценка на качеството.

– Семинари за обмен на добри практики (София, България): Улесняване на обмена на идеи и добри практики за насърчаване на принципите на кръговата икономика. Участниците ще подобрят своите умения за ангажиране и овластяване на младите хора към устойчивост.

– Семинар и почистване на реките (Загреб, Хърватия): Учебни семинари, фокусирани върху опазването на реките и океаните от пластмасово замърсяване. Участниците ще видят осезаемите резултати от усилията си по време на почистването.

– Местни мултиплициращи събития: Организиране на събития в страни партньори за повишаване на осведомеността относно принципите на кръговата икономика и разпространение на резултатите от проекта сред НПО и организации на гражданското общество.

– Подготовка на материални резултати – образователни видеоклипове: Създаване на 10 образователни видеоклипа за кръговата икономика, предназначени да ангажират и образоват широка аудитория в платформите на социалните медии.

– Заключителна транснационална среща по проекта (България): Оценка на изпълнението на проекта, дейности по разпространение и подготовка на необходимата документация за окончателния доклад.

 

 

*Отказ от отговорност: Този проект е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.